De hel 1

Overgenomen artikel van de website Overvloeiende genade van Hein de Haan

De Sheol - Hel Of Graf?
Telkens opnieuw duikt dit onderwerp op radio of TV wel weer op. Ja, het is en blijft een brandende kwestie. Maar ja, wat wil je met al dat vuur?

Andries Knevel vond het n.a.v. de hernieuwde uitgave van het boek ‘Het Ene Doel Van God’ van schrijver Jan Bonda een goede reden om met Wim Hoogendijk en Jan Hoek een discussie over de eindeloosheid van de hel te hebben. Als je hier clickt kom je bij de geluidsopname van die uitzending.

describe link

Op de Katholieke Gloria TV presenteert men de eeuwige hel zelfs als een uiting van Gods liefde.
Voor de Nederlandse vertaling click hier
Je hebt hier toch wel een enorm verknipt godsbeeld voor nodig. Wat veel christenen al niet eens meer opmerken is dat bij dit soort gefilosofeer totaal geen enkele Bijbelse onderbouwing meer gegeven wordt. Voor filosofie ben je helaas bij mij aan het verkeerde adres. Ook mijn gevoelens hebben in mijn standpuntbepaling eigenlijk geen plek. Het gaat er mij om wat er letterlijk in de Bijbel staat. Ik hoop dat jullie die ontdekkingsreis met me mee willen maken.

Voor veel christenen is de hel een realiteit. Ik heb het dan niet over hun bestaan op aarde, wat een hel kan zijn! Nee, ze geloven in een letterlijke hel, waar God de ongelovigen voor altijd en immer zal folteren wegens hun ongeloof. Er zijn inderdaad veel Bijbelgedeelten die dankzij een foutieve vertaling inderdaad ook de indruk wekken dat God een dergelijke martelruimte voor altijd en immer heeft klaarstaan. Hier komt zo’n schijnbaar onweerlegbaar gedeelte:

Mattheus 9: 43-48 Indien je hand je tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat je verminkt het leven ingaat, dan dat je met je twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien je voet je tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat je kreupel het leven ingaat, dan dat je met je twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien je oog je tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat je met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat je met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik deze uitspraak van Christus zelf voor de volle 100 % geloof! Hier is geen twijfel over. Ik geloof echter totaal niet in een altijddurende hel. Ik geloof zelfs in het geheel niet in een hel! Het is niet op grond van emoties dat ik dit idee afwijs. Vele tientallen jaren heb ik op Bijbelse gronden het idee van een hel als Bijbels geloofd. Het is echter juist het onderzoek van de Bijbel zelf dat me tot een radicale verwerping van dit concept heeft gebracht.

We zullen rustig, systematisch de vier Bijbelse grondwoorden die gebruikt worden op de plekken waar in de NBG en de Staten Vertaling het woord ‘hel’ naar voren komt, op de rit zetten.
We lopen eerst de letterlijke teksten door, netjes gerangschikt op de vier oorspronkelijke woorden:
1. Sheol,
2. Hades,
3. Gehenna
en 4. Tartaris.

Buiten deze woorden om wordt er zelfs in de gemanipuleerde Bijbelvertalingen nergens over een letterlijke hel gesproken. Daarom beperk ik me in deze woordstudie uitsluitend tot deze vier Bijbelse begrippen. Ik weet natuurlijk ook wel dat men met veel meer begrippen aan komt dragen om het idee van een letterlijke hel te ondersteunen. Maar daarvoor heeft men eerst een verkeerde opvatting van deze uitdrukkingen nodig. Zodra dit echt lucht blijkt te zijn, kunnen we altijd alsnog die uitdrukkingen bekijken.

1. Sheol, O.T.
Dit was het gebruikelijke Hebreeuwse woord voor het graf.
(Let op! Ik sla de teksten over met ditzelfde Hebreeuwse grondwoord, dat in geen van die twee vertalingen de weergave ‘hel’ heeft. Het gaat me echt om dit willekeurig plaatsen van die weergave.)
Deuteronomium 32:22 Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal branden tot in de onderste hel [het onderste graf], en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten.
2 Samuel 22:6 Banden van de hel [het graf] omringden mij; strikken van de dood bejegenden mij.
Job 11:8 Zij is als de hoogten van de hemelen, wat kan je doen? Dieper dan de hel [het graf], wat kan je weten?
Job 26:6 De hel [het graf] is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf.
Psalm 9:17 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel [het graf] toe, alle godvergetende heidenen.
Psalm 16:10 U zult mijn ziel in de hel [het graf] niet verlaten; U zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.
Psalm 18:5 Banden van de hel [het graf] omringden mij, strikken van de dood bejegenden mij.
Psalm 116:3 De banden van de dood hadden mij omvangen, en de angsten van de hel [het graf] hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
Psalm 139:8 Zo ik opvoer naar de hemel, U bent daar; of maakte ik mijn bed op in de hel [het graf], zie, U bent daar.
Spreuken 5:5 Haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel [het graf] vast.
Spreuken 9:18 Hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten van de hel [het graf].
Spreuken 15:11 De hel [het graf] en het verderf zijn voor Yahweh; hoeveel te meer de harten van de kinderen van de mensen?
Spreuken 15:24 De weg van het leven is voor de verstandige naar boven; opdat hij afwijkt van de hel [het graf], beneden.
Spreuken 23:14 U zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel [het graf] redden.
Spreuken 27:20 De hel [het graf] en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen van de mensen niet verzadigd.
Jesaja 14:9 de hel [het graf] van onderen was vanwege u beroerd,
Jesaja 14:11 Uw trots is in de hel [het graf] neergestort,
Jesaja 14:15 Ja, in de hel [het graf] zult u neergestoten worden, aan de zijden van de kuil!
Jesaja 28:15 Omdat jullie zeggen: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel [het graf] hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt;
Jesaja 28:18 Jullie verbond met den dood zal te niet worden, en jullie voorzichtig verdrag met de hel [het graf] zal niet bestaan;
Jesaja 57:9 Jullie trekken met olie tot de koning, en jullie vermenigvuldigen je welriekende zalven; en jullie zenden je gezanten ver weg, en vernedert je tot de hel [het graf] toe.
Ezechiël 32: 21 De machtigste van de helden zullen hem, met zijn helpers, toespreken, uit het midden van de hel [het graf]; zij zijn neergedaald, de onbesnedenen liggen er, verslagen van het zwaard;
Hosea 13: 14 Doch Ik zal hen van het geweld van de hel [het graf] verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood: o dood! waar zijn jouw pestilentiën? hel [graf]! waar is jouw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,
Amos 9: 2 Al groeven zij tot in de hel [het graf], zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in de hemel, zo zal Ik ze van daar doen neerdalen.

volgende >>