De hel 16

Een Zeer Rijke Veroordeelt De Rijken
Middenin de tweede acte van de satire ‘De Rijke Man & De Arme Lazarus’ hebben we bij de uitspraak van de rijke het hele spel stilgezet.
Lukas 16: 24 Hij [De Rijke Man] riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelt, want ik lijd pijn in deze vlam.

Tegenover de adressering en de smeekbede van deze rijke zagen we de geloofsuitspraak van de tollenaar staan:
Lukas 18:13 Hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig!
Geen ‘Vader Abraham’, maar een juiste adressering: ‘O God’.
Geen vreemde vraag om verlichting van lichamelijk lijden in het graf, maar een vraag om het enig essentiële: Genade!

Het wordt tijd om deze satire weer van de pauzeknop af te halen zodat we het verdere spel van acte twee kunnen volgen.
Lukas 16: 25-26 Abraham zei: Kind, herinner je, hoe jij het goede tijdens je leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en jij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en jou een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier naar jou toe zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.

Nou mensen, ga er maar aan staan!!! Deze satire van de Heer om een standpunt van de geestelijke elite tot in het absurde door te trekken wordt niet herkend en men leert zelfs dat het van vrijzinnigheid getuigt als je dit anders dan een werkelijk gebeurde geschiedenis uitlegt. Als dit waar is dan wordt hier in de woorden van Vader Abraham dus het evangelie, het blijde nieuws van God uitgesproken! Ga er maar aan staan!!!!

Gods goede boodschap zou dan dus inhouden dat elke rijke naar de verdoemenis gaat omdat hij rijk was in dit leven en dat elke arme naar de prettige kant, de schoot van Abraham, gaat simpel vanwege het feit dat hij arm was in dit leven. Ik vraag me af wie van die orthodoxe en evangelische gelovigen die boodschap nu werkelijk omarmd heeft!!

Als dit echt een waar gebeurde geschiedenis was, dan zou het van vrijzinnigheid getuigen om dit antwoord van Abraham weg te gummen om daar een meer evangelisch antwoord voor in de plaats te stellen. Ik kan iedereen gerust stellen. Dit is een satire! Wat voor een ellendig paradijs krijg je hier anders voorgeschoteld? Eentje met een uitzicht op gepijnigde mensen, wiens geschreeuw je kan horen maar die je niet kan helpen. Geen enkel mens zou daarvan genieten, of je moet sadist zijn.

De acteur die in deze satire Abraham speelt doet zijn mond open en hij lepelt ten aanhoren van het publiek de hele traditie van de Farizeeën en Schriftgeleerden op. Die geestelijke elite had de verantwoording voor de zorg van de armen in Israel. Zij stuurden die armen echter met een kluitje in het riet met de woorden die Vader Abraham hier citeert.

Hadden we nou niet die achtergrondinfo over deze geestelijke elite en haar misstanden, dan zouden we dit antwoord van Abraham zonder meer brabbeltaal genoemd hebben. Evangelischen en Orthodoxen gebruiken zo’n classificatie nooit. Dat vinden ze een minderwaardige manier van spreken over het Woord van God. Hun eigen invulling van het evangelie in plaats van deze woorden spreekt echter boekdelen. Zij vinden het brabbeltaal dat zij gelukkig weten te vervangen.

Laat ik voor alle duidelijkheid hier beslist uitspreken: Deze woorden van Vader Abraham hebben ook totaal niks gemeen met Gods boodschap van overvloeiende rijkdom van genade!!! Absoluut niks! De woorden van Vader Abraham staan ook mijlenver af van de Gods rechtvaardigheid. Hier lijdt namelijk iemand helse pijnen simpel vanwege het feit dat hij het goed had op aarde. Dat heeft niks met Gods rechtvaardigheid te maken!

Wat denk je trouwens van die Vader Abraham zelf?
Genesis 13:2 Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud.
Het is toch humor om nu te lezen dat deze idiote boodschap, die de geestelijke elite telkens alleen maar aan de armen verkondigde, dat die boodschap nu uit de mond van een zeer rijk man komt.

Neem je de woorden van deze boodschap heel letterlijk en pas je dat op willekeurig welke rijke dan ook in deze wereld toe, dan moet je constateren dat Vader Abraham zelf aan de verkeerde kant van de kloof zit. Hij heeft het goede gehad in dit leven, dus hoort hij aan die kant van de kloof te zitten waar de pijniging zich afspeelt.

Zo zie je helder en duidelijk dat Christus hier een satire laat opvoeren. Het is humor om daar nou juist een zeer rijke Abraham te gebruiken om die belachelijk, zogenaamd vertroostende boodschap van de geestelijke elite voor de armen te laten uitspreken.

Maatschappelijk had de geestelijke elite een kloof in Israel aangebracht tussen rijk en arm. Arm werd stil gehouden met een fopspeen. Die kloof wordt in deze satire doorgetrokken tot over het graf. De fopspeen wordt toegepast en dus zitten de armen gebeiteld en de rijken worden gepijnigd. Zie daar: De boodschap van deze satire.

<< vorige | volgende >>