Joodsefeesten

Pagina overgenomen van de site www.moadim.nl

  1. Leviticus 23:5 - het feest van het Pesach
  2. Leviticus 23:6 - het feest der ongezuurde broden
  3. Leviticus 23:10 - het feest der eerstelingsgarve
  4. Leviticus 23:17 - het feest der eerstelingen
  5. Leviticus 23:24 - het feest der bazuinen
  6. Leviticus 23:27 - de grote Verzoendag
  7. Leviticus 23:34 - het Loofhuttenfeest

De betekenissen van de Feesten van JHWH.

Hieronder worden in het kort de Feesten van JHWH en de twee Joodse feesten Chanoeka en Poerim beschreven. Waarom dit twee deling? Zijn het dan niet allen Joodse feesten? Nee, de feesten die beschreven staan in Lev.23 zijn de Feesten van JHWH, die hij aan Israel gaf, om ze (voor) te vieren, opdat de volkeren ze zouden volgen in het vieren. Want in deze feesten zit Gods verlossingsplan, van Israel en de wereld, opgesloten. De andere twee zijn feesten die ook in de Bijbel staan en door Joden gevierdt worden, met een bijzondere betekenis.

Schepping.
Al voor de schepping van de mens schiep God al de zon, maan en sterren, dit:
Gen.1:14, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Kalender.
Gods kalender, is een zon/maan kalender. De maanomloop wordt gevolgt. Een omloop is 29,5 dag. Zo zijn er 12 maanden van 29 of 30 dagen. Dit brengt 354 dagen wat 11 dagen te kort is op een zonnejaar van 365 dagen. En zo wordt er om de 2 of 3 jaar een schikkelmaand ingelast. Dit om de voorjaarsfeesten in het voorjaar te houden en de najaarsfeesten in het najaar. Ex.23:16, Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling (Loofhutten), aan het einde (draaipunt = najaarsevening) van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt.

Nieuwe maan.
In Ex.12:2 lezen we over de instelling van het Bijbelse jaar: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Elke nieuwe maand van het Bijbelse jaar, begint met de nieuwe maan, lett. vernieuwing. Door deze dag te vieren begin elke maand met JHWH God. De 1e Nisan (abib) is het godsdienstige nieuwjaar, en de 1e Tisjri, het burgernieuwjaar.

Sabbat.
De zevende dag van de week, is het stoppen van werken, dan is het Sabbat. Een dag dat je de schepping gedenkt, de uittocht gedenkt. Dat je na een 6 dagen arbeid, nieuwe adem mag scheppen, vrij kan zijn.

Ex.20:8-11, 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van JHWH, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende JHWH de sabbatdag, en heiligde die.

Dt.5:12-15, 12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals JHWH, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van JHWH, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. 15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat JHWH, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft JHWH, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

Ex.31:12-17, 12 Verder zei JHWH tegen Mozes: 13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik JHWH ben, Die u heiligt. 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn olksgenoten. 15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor JHWH. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want JHWH heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

Dat je uitmag zien naar eeuwige sabbat, Hebr.4:4-10, 4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! 6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, 7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. 8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Dat het een schaduw is van het komende Messiaanse vrede rijk, Kol.2:16-17, 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam van Christus. Laat het Lichaam, de gemeente, gemeentelijk bepalen hoe.

Pesach.
Op de 14e dag na de 1e nieuwe maan, de 1e vernieuwing, is er het Pesach voor JHWH. De maand Nisan/Abib, Lev.23:5. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond (lett. tussen twee avonden, de avondschemering), is het Pesach voor JHWH. Pesach betekend: overspringen, hinkelen.

Op deze dag moest destijds het volk, per gezin een lam slachten (shachat) tussen zonsondergang en duisternis, Ex.12. en daarvan eten. 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten (shachat) tegen het vallen van de avond (lett. tussen twee avonden, de avondschemering).

Die nacht zou de verderfengel door Egypte gaan en ieders eersteling zoon doden, tenzij er bloed gesmeert was op de deurposten. Dit gedacht ook Jesjoea met Zijn dicipelen. Op die laatste pesachmaal, zei Jesjoea: over de matse, die is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. En bij de derde beker van de (seder/pesach) maal, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het bloed van het nieuwe verbond. De volgende dag, aan het eind van de 14e, tegen zonsondergang werd het Pesachoffer gebracht, Dt.16:2,5-6. 2 Dan moet u voor JHWH, uw God, het paaslam(lett. pesach) slachten (zebach = offeren), kleinvee en runderen, op de plaats die JHWH zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. … 5 U mag het paaslam (lett. pesach) niet slachten (zebach = offeren) binnen een van uw poorten die JHWH, uw God, u geeft. 6 Maar op de plaats die JHWH, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam (lett. pesach) slachten (zebach = offeren), in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok.

Op het moment dat het pesach offer, van schapen en runderen, geoffert werd, stierf Jesjoea aan het vloekhout.

Ongezuurde broden (Chag HaMatzot)
De 15e tot en met 21e na de vernieuwing. 15-21 Nisan. Is er het feest van de Ongezuurde Broden. Lev.23:6-8, 6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor JHWH. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 8 Zeven dagen lang moet U JHWH een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Het is het feest van de uittocht. Op de 15e, in de nacht vertrok Israel uit Egypte, Num.33:3, Zij braken op van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na het Pascha, vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren.

Tijdens dit feest stond ook Jesjoea op uit de dood. En zo is dit ook het feest van de opstan-ding, van nieuw leven, een nieuwe schepping. Zo ook Israel een natie werd. Het is het feest dat ons oproep ongezuurd te zijn. Een heilige levenswandel te hebben. Zuurdesem staat voor zonde. Ex.12:19, Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Je huis reinigen van zuurdesem, is een praktische handeling om dit ook geestelijk te doen. 1Kor.5:7-8, 7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Beweeggarvedag.
Op de eerste dag der week tijdens de ongezuurde broden, moest de priester een omer (handvol) graan van de nieuwe oogst bewegen. Op en neer. Daarna mocht men van de nieuwe oogst eten. Lev.23:9-14, 9 JHWH sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnen-haalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van JHWH bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. 12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor JHWH bereiden, 13 met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor JHWH, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. 14 U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

In Jesjoea zijn opstanding is er een nieuwe oogst gekomen. Jesjoea eerste van vele broeders. Oogst van de eerstelingen, net zo als destijds de eerstelingen aan de Here JHWH gewijd moesten worden, Ex.13:12-13, 12 dat u alles wat de baarmoeder opent, aan JHWH zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort: de mannetjes zullen voor JHWH zijn. 13 Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen.

Het is de dag dat Jesjoea na Zijn opstanding Zich aan de Vader voorsteld, en aan het eind van de dag aan de leerlingen verschijnt. Joh.20:16-19, 16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had. 19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!

Het is ook de eerste dag van de omertelling, Lev.23:15, U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken (lett. zeven sabbatten) zullen het zijn.

Wekenfeest. (Sjawe’ot - Pinksteren)
Na 49 dagen tellen, viert men op de 50e dag het Wekenfeest. Het feest der eerstelingen. De oogst der eerstelingen. Twee broden worden bevogen. Lev.23:16-22. Geest en Tora. Of gelovige Joden en gelovigen uit de volken. 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u JHWH een nieuw graanoffer aan-bieden. 17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweeg-offer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor JHWH. 18 U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor JHWH, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor JHWH. 19 Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. 20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van JHWH bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor JHWH, bestemd voor de priester. 21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door. 22 Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnen-halen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben JHWH, uw God.

Op de 50e dag ontving Israel in de woestijn bij de Sinai, de 10 Woorden. En sloot God een verbond (huwelijk) met Israel. Ex.19-24. Op de 50e, pentakosta, pinksteren, storten God Zijn Heilige Geest uit. Hand.2. Door Gods Geest worden Zijn leefregels in ons hart geplaatst en komen we in een nieuwe verbonds relatie met God ingeent in Israel. 2Kor.3, Rom.11.

Bazuinendag (Jom Teroea)
Het is de dag van herinnering, gevierd op de eerste van de zevende maand, de maand Tisjri, Lev.23:23-25. 23 JHWH sprak tot Mozes: 24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 25 U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden. Hoe was het afgelopen jaar? Ben ik gegroeid in mijn geloof of is er nog iets niet goed. In de laatste 10 dagen van tesjoeva, terugkeer, naar God, van de 40 dagen, vanaf de 1e van de 6e maand, kan zich reinigen. De 10 ontzagwekkende dagen worden ze ook genoemd.

Wanneer in de eindtijd de bazuinen geblazen worden, breekt de laatste mogelijkheid van tesjoeva aan. Na zes zegels zal het 7e zegel geopend worden bevattend 7 bazuinen die zullen klinken, Opb.11. Vs.15, En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. Wanneer de laatste, de grote, de 7e bazuin klinkt zullen alle stammen van Israel verzameld worden, Jes.27:13, 13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor JHWH neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Matt.24:31, En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Zullen die in de Messias ontslapen zijn opstaan, en de levende gelovigen in een punt van tijd verandert worden, 1Thess.4:15-17, 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1Kor.15:52. De eerste opstanding, Opb.20:6.

Bij de 7e bazuin zal Jesjoea terugkomen, om Zijn koninkrijk over Israel en de wereld te vestigen. Het Messiaanse Rijk van 100 jaren, Opb.11:15, 20:6, Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 1Kor.15:25. Het is ook de tijd dat Jesjoea destijds geboren is in Bethlehem, Luc.2. De schapen waren voor de Soekot offers.

Grote Verzoendag. (Jom Kippoer).
Dag van de bedekking, op de 10e van de zevende maand. Lev.23:26-32. 26 JHWH sprak tot Mozes: 27 Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en JHWH een vuuroffer aanbieden. 28 Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van JHWH, uw God, verzoening voor u te doen. 29 Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 30 En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. 31 U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Alle niet beleden zonden worden kwijt geschol-den, op basis van het vergoten bloed van het lam, en weggedragen door het andere lam. Lev.16. Zo ook op het bloed van Jesjoea, Hebr.9, de Hebr.brief als geheel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel. Zach.3:9.

Nieuw verbond met Juda en Israel, Hebr.8:8-12, 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vade-ren gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Jer.31:31-34, Ezech.36:25-27. De Satan zal 1000 jaar gebonden worden, Opb.20:2, En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar. Na zeven sabbatsjaren, na 49 jaar, volgt het 50e jaar, het Jubeljaar dat ook op deze dag begint, Lev.25:9-17, Luc.4:17-21, 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Loofhuttenfeest. (Soekot).
Tentenfeest (huttenfeest) herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming, Lev.23:33-43, 33 JHWH sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor JHWH. 35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 36 Zeven dagen lang moet u JHWH vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en JHWH een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. 37 Dit zijn de feestdagen van JHWH, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor JHWH aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 38 naast de offers op de sabbatten van JHWH, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan JHWH geeft. 39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van JHWH zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van JHWH, uw God, verblijden. 41 Dat feest voor JHWH moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, 43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben JHWH, uw God.

Jes.4:5b-6, ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. De kleine eerste oogst zal met Jesjoea regeren, Opb.20:6, 5:10. Het is de tijd van de grote, de fruit oogst. Tijdens het rijk wordt de grote oogst van zielen binnen gehaald.

Voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk, het 1000 jarige rijk. Kol.2:17. Niet langer twee volken, Juda en Israel, maar nu één volk onder koning Jesjoea, Ezech.37:19-28. Het is het feest van optrekken naar de plaatst die de Heere JHWH verkiest, Dt.16:16. Hetzij lokaal (destijds in stamgebied, nu bv provincie of regio) of landelijk (destijds Jeruzalem, nu bv op een centrale plek in Nederland). Op de 7e dag, genoemd Hosjanna Rabba, wordt er 7 keer water uitgegoten. Na 6 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, zegt Jesjoea op deze dag (Joh.7:37): zo iemand dorst heeft, komt tot Mij en drinke. Jesjoea is het Levend water.

De Achtste Dag. (Sjemini Atzeret)
Ook slotfeest, Lev.23:39. 39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van JHWH zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Vreugde der Wet (Simcha Tora). Gods Woord is tot zijn doel gekomen. Gods Woord is getrouw.

De 2e opstanding, laatste oordeel, Opb.20:11-15. 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
Schaduw naar de Eeuwigheid, een Nieuwe hemel en nieuwe aarde, Opb.21-22. God alles in allen, 1Kor.15:28. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Chanoeka (Inwijding)
Een 8 daags feest, van 25e Kislev (9e maand) – 2 Tewt (10e maand). inwijdingsfeest van de tempel, viering van een verlaat Loofhuttenfeest, Macc. Het wordt ook wel lichtfeest genoemd. Tijdens dit feest was Jesjoea, in de tempel, en vierde dit feest als Jood zijnde, Joh.10:22-23, 22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. 23 En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

Jesjoea de Messias werd tijdens dit feest verwekt, als je negen maanden terug rekent van de Bazuinendag. Doordat Antiochus Epiphanes niet slaagde de Joodse godsdienst uit te roeien, kon de Messias geboren worden, in een gelovig Joods gezin.

Poerim (lotenfeest)
Haman werpt het lot (poer) om de Joden uit te moorden. Dit wordt verijdelt. Ester en Mordechai. Overwinningfeest op de vernietiger. 14-15 Adar (12e maand). Est.9:20-28. Doordat Haman niet slaagde, kon de Messias, uit het geslacht van David, uit de stam Juda geboren worden.

Est.9:28, Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie (ook die van Jesjoea), elk gezin (ook in het gezin van Jozef en Maria), elk gewest (ook het gewest Galilea) en elke stad (ook in Nazareth). Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.
En wij mogen in Jesjoea en in verbondenheid met Israel ook Poerim en Chanoeka vieren. We zijn toch hun medeburgers, huisgenoten geworden, Ef.2:19, Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Als dank dat Gods Woord getrouw is. En nimmer vallend, wat mensen ook bedenken