De kerk is niet de bruid van Christus

Link naar Strengholt artikel

DONDERDAG 19 JULI 2012

Bart Repko: De kerk is niet de bruid van Christus

Bart Repko (foto rechts), iemand die zijn dagen en schoenen slijt met gebedswandelingen op de muren van Jeruzalem, verklaarde vandaag op xxx dat de kerk niet de bruid van Christus is. Dat is Israel.

Allons, dus toch maar even duiken in mijn Nieuwe Testament - de Statenvertaling vandaag.

1) Efeziers 5:25-27:

24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen man.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

De verhouding tussen man en vrouw wordt hier vergeleken met de verhouding tussen Christus en de gemeente.

2) 2 Corinthiers 11:2

2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

De gelovigen worden door Paulus ‘als een reine maagd’ aan Christus aangeboden. Wat moet Christus met die reine maagd als hij al een andere bruid (Israel) heeft? Klinkt niet kosher.

3) Openbaring 19:7-9

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

De term 'heiligen' duidt in het Nieuwe Testament altijd op de gemeente van Christus (gelovigen uit Joden en heidenen samen, het ware Israel), nooit op het ethnische Israel.

4) Openbaring 21:1-2

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Daalt Israel neer uit de hemel bij de wederkomst van Christus? Nee – maar wel Christus met allen die gelovend in hem zijn gestorven, de gemeente in de hemel.

Mijn conclusie:

Bart Repko doet mee met het koor van liefhebbers van Israel die in het Oude Testament zien hoe Israel wordt voorgesteld als de bruid of de vrouw van JHWH. Dus 'moet' dat altijd zo zijn en blijven.
Dat dezelfde taal in het Nieuwe Testament wordt gebruikt voor de gemeente van heidenen en Joden die samen bruid van Christus zijn, is dus een probleem voor Repko en de zijnen.

Je zou ook kunnen constateren: wat in het Oude Testament voor Israel gold, geldt in het Nieuwe Testament nog evengoed voor Israel, maar dan alleen voor het gelovige deel van Israel (zoals dat in het Oude Testament ook al werd bedoeld!) met daarbij de gelovigen uit de heidenen. Samen vormen die de qahal van God, de ekklesia, de gemeente, de kerk.

12 OPMERKINGEN:

Sebastiaan van Wessem zei
Goede weerlegging! Dank voor de tijd die je erin hebt gestoken!

19 JULI 2012 14:15
regina zei
amen (en toch dol op israël)

19 JULI 2012 16:19
Unger zei
Ik kan je reacties op de stellingen van freethinker erg waarderen, maar je reacties op oprechte christenen die Israel 'Bijbels inschalen', en zo hun christelijk geloof uitermate verdiepen en verbreden, doen mij uiterst merkwaardig overkomen. Als door een wesp gestoken reageer je als christenen hun eigen geloofsgenoten oproepen om bescheiden te zijn en Israel de plaats terug te geven die God heel nadrukkelijk in het 1e testament aangeeft. Of je moet stellen dat het 1e testament niet of nauwelijks door God geinspireerd is…..dan zijn we snel uitgepraat.

Zeer beluisterenswaardig in deze context:

ga naar:

en beluister de uitzending van 23 Juni 2012

19 JULI 2012 20:18
Ruud zei
Unger, terecht legt Jos de nadruk op het feit dat de Bijbel christocentrisch is en niet israelocentrisch. Het gaat niet om Israël, maar om het verlossende werk van Jezus. Bijbels inschalen betekent dus dat Israël onderworpen is aan Jezus en niet omgekeerd. Ook is Israël niet gelijkwaardig aan Jezus.

Teveel wordt Israël in het middelpunt gezet, een plaats die alleen Jezus zelf toekomt. Ook uit het oude Testament blijkt dat al. Jesaja 53 is daar een voorbeeld van, naast Jeremia 31 dat spreekt over een Nieuw (en dus niet een tweede) verbond. Als je een Nieuw Verbond (testament) hebt, is er dus ook een Oud Verbond. Zie ook Hebreeën 8. De termen Eerste en Tweede Testament zijn dus niet juist en suggereren tweewegenleer, iets wat in de Bijbel nergens voorkomt.

Ook is nog maar te bezien of tussen de huidige staat Israel en het bijbelse Israel zomaar een = mag worden gezet. Denk maar aan de term "Israel van God" dat in het Nieuwe Testament voorkomt.

Er wordt wel heel erg de nadruk gelegd op bescheidenheid, terwijl in Romeinen 2 juist de Joodse gelovigen gemaand wordt bescheiden te zijn jegens hun niet-Joodse broeders in het geloof. Bescheidenheid siert ons allemaal, niet alleen de niet-Joden.

19 JULI 2012 20:39
Sonja zei
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Matteüs 5:17-20

22 JULI 2012 09:53
Jos Strengholt zei
Zo zo Sonja, een tekst hier neerzetten… Misschien kan je ook uitleggen wat dit betekent?

Als jij ongesteld bent, dan geef je een week lang niemand een hand omdat die persoon dan onrein is? Ik vraag maar zo wat…

Jij wilt dat homos en overspeligen worden gestenigd?

Nee dus. Op allebei de vragen zeg je nee. Derhalve neem jij de wet van het Oude Testament OOK niet zo serieus als je suggereren wilt.

22 JULI 2012 09:56
Ruud zei
Nog een leuk voorbeeldje voor Sonja:

Begraaf jij na toiletbezoek ook altijd netjes je "afvalstoffen" met een tentpin (Deuteronomium 23:13-15)?

Nergens in de Torah staat dat wegspoelen met water ook is toegestaan.

De Torah is net als de sabbath voor de mens, niet omgekeerd.

22 JULI 2012 12:40
richting zei
We moeten ons afvragen wat er mis is met de houding van zogenoemde christelijke leiderschappen die zich de 2 laatste millennia hebben ontpopt als een macht die onderling sterk verdeeld raakten op grond van werken, die zij als zaligmakend proclameerden en vooral het Joodse volk in de strot hadden willen duwen en veel erger dan dat!!

Daarom alleen al [en zeker na die 70-80 jaar] lijkt het ons te meer noodzaak steeds meer terughoudend te worden bij wat U kennelijk wilt onderstrepen!!

En zeker geen andere dingen te willen leren dan de apostel Paulus onder de andere volkeren duidelijk heeft gemaakt.

Hij gebruikte het woord ‘BRUID’{*} niet! in zijn onderwijs, hoe hij vanuit de Schriften[kerkvaders bestonden nog niet] vermaande en bemoedigde zoals we later vanwege de kerkvaderlijke leer nauwelijks meer hoorden.

E.e.a. wordt te meer duidelijk wanneer U vanuit [de tale Kana'ans] het Hebreeuwse grondwoord gaat onderzoeken en de werkwoordsvorm waarvan dit is afgeleid}

Ik wijs ook verder naar bijv. respect voor de waarschuwingen in Rom 14 en 15[vooral het laatste hoofdstuk staat voor zaken die een doorn in het oog zijn voor hen die de Hoop van Israël vervangen lijken te hebben voor de soort hoop van een zich steeds verder ontwikkelende wereldkerk.
Rom 14;15:1-17

Bijv. Let op hoe een soort Palestijnse theologie steeds meer invloed daarin zal krijgen!

En verder wanneer we de context van de Efezenbrief nauwkeurig onderzoeken wat hier bedoeld wordt, in Efez 2:14-16 met 'de wet der geboden, in inzettingen bestaande', dat deze verwijzen naar inzettingen die door mensen[ook kerkvaders e.d.] naast Gods [Thorah]Onderwijzing als gezaghebbend ingesteld zijn vergelijk met Jes29:13-24;Mark7:7
De Naarder Bijbel{**} plaatst deze daarom in het perspectief, zoals Paulus en de HERE dit Zelf bedoelde; Matt 5:17-22;Rom 1:14-20;13:18;1Cor 9:16-23

{** Efez 2:14 "Want hij is onze vrede, die de beide delen één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken met inzet van zijn vlees,
15 door de Wet, vol geboden in de vorm van menselijke verordeningen, buiten werking te stellen, om de twee met inzet van zichzelf te herscheppen tot één nieuwe mens zo vrede stichtend 16 en om die beiden in één lichaam te verzoenen met God, door middel van het kruis, zo de vijandschap dodend met inzet van zichzelf."}

Waar het begrip 'bruid' gebruikt werd door christelijk leiderschap, om eigen functie te onderstrepen, volgden zij eerder hun eigen geest[zoals Ezech 13:3], dan de Geest van de Openbaring, waar Petrus over getuigde in 2Petr 1:19-21

26 JULI 2012 13:01
Unger zei
Als we het 1e, of zoals enkelingen liever horen, het nieuwe testament NIET meer serieus hoeven te nemen, waarom zit Jos dan al 20 jaar in Egypte ? naar ik meen omdat hij ergens in het O.T. een regel heeft gelezen over dit land!?

27 JULI 2012 14:56
Unger zei
@Ruud, je hebt nogal moeite met de oproep 'bescheiden' te zijn. Deze oproep is er niet in de laatste plaats door de gitzwarte christelijke geschiedenis jegens joden; heb je enig besef hiervan? Nooit te laat om je daarin te verdiepen. Ik denk dat ik door die wetenschap -figuurlijk- 2 stappen terug heb gedaan en zo G'ds plan met Israel heb leren ontdekken.
Nee, G'd staat ook bij mij boven alles en iedereen, niet Israel. Maar -vele- christenen willen wel graag tussenin staan!?

30 JULI 2012 21:37
Dies Kaashoek zei
Een wat late reactie op mijn weblog:

8 MEI 2013 21:56
Anoniem zei
De jood en de niet-jood worden tot een nieuwe mens gemaakt. Lees Ef.2:14,15,22 Denk ook aan de edele olijf waar wij op geënt zijn.
Dus geen gehakketak, maar SAMEN een nieuwe mens, een Bruid.