Satanisme binnen het Vaticaan - Blog Avro

blog AVRO community Geplaatst door Pal1 op 17-4-2009 13:27

Satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan:

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter te Rome. In dit ritueel onder de naam “De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 paus was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten als paus die een week vóór het ritueel gekozen was tot paus…

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van satan gesteld. Was de Kerk voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets van af. Toch doet dat niets af van het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Verder schrijft Martin: “De Rooms Katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken die Satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de “Zwarte Riten” van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden… Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslastering en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn”.

Ook schrijft Martin (in “The Keys of this Blood”): “het incident van satanische pedofilie - rituelen en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als Turijn in Italië en South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.

Alle berichten van pedofilie in de Katholieke Kerk de afgelopen jaren hoeven ons dan ook niet te verbazen. De satanische aard van vele priesters en bisschoppen begint aan het licht te komen. Voor de nietsvermoedende burger zijn dit slechts signalen van immoraliteit. Men weet niet dat de immoraliteit een signaal is van… Satanisme.

Een andere katholiek en insider, aartsbisschop Emmanuel Milingo, spreekt ook van satanisme in de Kerk. In een toespraak van 1996 onder de titel “Satanisten aan het werk in het Vaticaan“ zegt hij: “De duivel is op dit moment zó beschermd in de Katholieke Kerk, dat hij is als een door de overheid beschermd dier (…) De duivel die in de Kerk is, wordt vandaag de dag beschermd door bepaalde kerkelijke autoriteiten tegen de officiële duiveljager in de Kerk, de exorcist”. Op de vraag of er mannen aan het pauselijke hof zijn die volgelingen van satan zijn, zegt hij: “Met zekerheid zijn er priesters en bisschoppen (die volgeling zijn)”. Hij citeerde tevens Paus Paulus de Zesde die zei dat de rook van satan het Vaticaan was binnengedrongen.

Milingo’s uitlatingen werden uiteraard verzwegen door de (Amerikaanse) media.

De Jezuïeten

De Jezuïeten Orde is een stroming binnen de Katholieke Kerk. De schrijver Eric John Phelps heeft voortreffelijk werk gedaan in het ontmaskeren van de Jezuieten. Hij schreef het boek “Vatican Assassins”, waarin hij de hand van de Jezuïeten Orde aantoont in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

De Vierde Eed

De Jezuïeten Orde werd in 1534 door Ignatius van Loyola gesticht om elk spoor van de Protestantse Reformatie, die onder Luther begon, te vernietigen. De Orde werd in 1540 formeel gesticht door Paus Paulus de Derde. Gevorderde Jezuïeten leggen een eed af. Het schijnt dat niet meer dan twee procent van de Jezuïeten die “Vierde Eed” afleggen. De meeste Jezuïeten weten niet van deze duistere hogere graad binnen de Orde. Het is te vergelijken met de Vrijmetselarij. Ook daar weet het gros niet van de satanische schaduwzijde in de hogere graden. Een deel van de eed (gepubliceerd in 1845) luidt:

“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (…) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik maar ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Uiteindelijk wordt hem gezegd: “Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Een dergelijke eed vinden we bij de Vrijmetselarij Orde “the Knights of Columbus”:

“Wanneer een broeder ook maar één van onze grote geheimen openbaart; wanneer hij bijvoorbeeld iets vertelt over Boaz, of Tubalcain, of Jachin, of de ontzagwekkende Mah-hah-bone, of zelfs wanneer een dienaar bidt in de naam van Christus in één van onze samenkomsten, dan zal je altijd gereed moeten staan om, indien er een beroep op je wordt gedaan, zijn keel van oor tot oor door te snijden, zijn tong bij de wortel uit te trekken en zijn lichaam op de bodem van een meer of vijver te begraven. Uiteraard moet dit alles in het geheim gedaan worden”.

De Jezuïeten hebben dus tot doel de Protestanten uit de weg te ruimen. Onder “Protestant” verstaat men de Christenen die de Paus afwijzen.

De zwarte paus

Volgend Phelps (en vele andere Nieuwe Wereld Orde kenners) is de zwarte paus de machtigste man in de wereld, machtiger dan de paus. Wie is de “zwarte paus”? De zwarte paus is het hoofd van de Jezuïeten Orde en wordt “zwart” genoemd onder andere omdat hij zwart gekleed gaat, in tegenstelling tot de paus die in het wit gaat. Zijn formele titel is Superieure Generaal. De eerste Superieure Generaal was Ignatius van Loyola. De huidige zwarte paus is een Nederlander: Peter Hans Kolvenbach*.
De Jezuïeten hebben tot doel om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Juist op de dag dat ik bezig was met het schrijven van dit artikel over de Jezuïeten die het Protestantisme willen uitroeien, viel mijn oog op de volgende krantenkop (ND, 20-02-2007): “Protestanten, erken bisschop van Rome”. In het artikel stond te lezen: “Protestanten zouden, ook al vormen ze geen eenheid met de Rooms-Katholieke Kerk, een of andere vorm van pauselijk gezag kunnen erkennen. Dat bevelen rooms-katholieke en anglicaanse bisschoppen aan in een gezamenlijk document”. Als u dergelijke dingen leest, kunt u er van uitgaan dat de Jezuïeten Orde een vinger in de pap heeft. In het document staat te lezen: “Vandaag echter beginnen sommige anglicanen de potentiële waarde te zien van een ambt van universeel leiderschap, dat uitgeoefend zou worden door de bisschop van Rome, als teken en richtpunt van eenheid binnen een herenigde kerk”. Een katholiek-anglicaanse verklaring uit 1999 zegt: “Deze vorm van leiderschap (de paus) is in principe een geschenk van Christus om zijn kerk bij de waarheid te bewaren, en alle kerken zouden dat dankbaar kunnen ontvangen”. Met de Nieuwe Wereld Orde in het vooruitzicht kunnen wij ons afvragen wanneer het “kunnen” een “moeten” wordt… U kunt ervan uitgaan dat de rol van de paus steeds sterker zal worden in de tijden die komen.

De moord op Rivera

20 februari 2007 was er het volgende persbericht te lezen in de alternatieve media (www.arcticbeacon.com):
“The Widow Of Former Jesuit Priest, Fr. Alberto Rivera, Said The Vatican And Jesuit Order Killed Her Husband, Then Wanted To Dig Up His Bones, Taking Them Back To the Vatican” (“De weduwe van voormalig Jezuïet priester Fr.Alberto Rivera zei dat het Vaticaan en de Jezuïeten Orde haar man vermoord hebben, vervolgens zijn beenderen hebben willen opgraven om ze mee te nemen naar het Vaticaan”).
In het artikel stond het volgende te lezen: “Ze hebben hem vergiftigd, ik ben daar 100% zeker van, zei de weduwe van de voormalige high level Jezuïet priester, Fr.Alberto Rivera, die in 1990 vermoord werd (…) en de waarheid probeerde te vertellen over de ware intenties en satanische praktijken van de Jezuïeten Orde“.

“Nadat mijn man de Kerk verliet, zich tot Jezus bekeerde en besloot om de wereld te vertellen van de Vaticaanse misleiding, deden de Jezuïeten er alles aan om hem stil te houden en ze brachten hem in diskrediet, zegt mevrouw Rivera, die geteisterd, met de dood bedreigd en in wiens huis vele malen ingebroken is door Vaticaan agenten om documenten van haar man te stelen”. Ze vervolgt: “Ze wilden zijn lichaam mee nemen naar het Vaticaan omdat deze mensen de dood aanbidden”. Volgens andere onderzoekers, die gedocumenteerd hebben hoe satanische rituelen en aanbidding in het binnenste en in geheime catacomben van het Vaticaan plaatsvinden, zouden Rivera’s beenderen geplaatst worden tussen de beenderen van vele anderen die door de geschiedenis heen geprobeerd hebben de wereld te alarmeren over de geheimen van het Vaticaan en de Jezuïeten.

De vrouw zegt: “De Vaticaanse hiërarchie aanbidt het kwaad en de duivel. Ze zijn nu verwikkeld in het overnemen van Amerika, het infiltreren van overheden en wereldreligies om zo iedereen loyaal te maken jegens de heerschappij van de paus”. “Alberto probeerde de wereld te vertellen over hun plannen voor Amerika, en hoe ze mensen in machtsposities aan het plaatsen waren die loyaal waren jegens de Nieuwe Wereld Orde en de Paus en niet aan hun eigen landen. Hun kwaad kent geen grenzen”. De vrouw vertelt verder dat ze is gaan inzien hoe het Vaticaan Amerika in een fascistische staat wil veranderen met de hulp van de Bush familie

Nog een getuigenis

Een voormalig aartsbisschop van Guatemala en Vaticaan insider, Bouffard, heeft in een radio interview laten weten dat de Jezuïet Generaal (de zwarte paus) de werkelijke orders geeft en de (witte) paus de orders aanneemt. “Toen ik de werkelijke slechtheid ontdekte onder de hoge leiders van de Kerk, moest ik vertrekken”, zegt Bouffard. Hij zegt dat het uiteindelijke doel van de Jezuïeten een één wereld satanische religie en fascistische overheid is. Volgens hem zijn vele high-ranking priesters hoge Vrijmetselarij leden. Bouffard, nu Christen, spreekt uit ervaring als een voormalig zeer hoge graad vrijmetselaar.

Conclusie:

Ik heb in dit artikel slechts enkele zaken besproken aangaande de ware aard van het Vaticaan. De Katholieke Kerk/de Jezuïeten kennen een satanische schaduwzijde die men koste wat het kost wil verbergen voor de buitenwereld. Het Vaticaan heeft een sleutelrol in de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde en kan niet weggelaten worden in de bespreking van de komende fascistische wereldstaat.

Op de website www.arcticbeacon.com vindt u vele getuigenissen en informatie over de Jezuïeten en de Nieuwe Wereld Orde.

Woord aan Katholieken:

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we niet tegen Katholieken en Jezuïeten zijn. Wij geloven dat er vele oprechte en lieve Katholieken zijn (wij hebben persoonlijk goede ervaringen met Katholieken en merken dat ze vaak serieuzer en oprechter in het geloof staan dan mensen van vele andere Christelijke stromingen!), net zoals dat er vele oprechte Vrijmetselaars etc. zijn, die zich niet bewust zijn van het kwaad achter de schermen. Wij begrijpen dat bovenstaande topic een teergevoelig punt is voor Katholieken, maar wij willen geen van hen persoonlijk beledigen.

Er zijn nu eenmaal vele bronnen van informatie die glashelder laten zien dat er een kwade schaduwzijde aan het Kerkelijke Systeem zit. Als een gereformeerde beweging geheime eden zou hebben (zoals de Jezuïeten) waarbij insiders moeten zweren om Katholieken op gruwelijke wijze om te brengen, zou u dan als Katholieke medemens niet steigeren…? Het zou zeer begrijpelijk zijn dat u daar informatie over naar buiten zou willen brengen en er tegen zou willen waarschuwen. Niet omdat u mensen wilt belasteren, maar omdat u wilt dat de waarheid aan het licht zou komen. Zo is ook ónze intentie volkomen oprecht. Christus roept ons als Christenen op om de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Bronnen/referenties:
http://www.vaticanassassins.org
De Nederlandse Peter Hans Kolvenbach was tot voor kort hét hoofd van de 'Jezuieten' en daarmee ook dé 'grote baas' van de NWO!
http://www.vaticanassassins.org/kolvenbach.htm

over de NWO:
http://www.willenwijweten.nl/intro.html#actie

De 'Jezuieten Orde' 'bestelden' de aanslagen van 9/11:
http://www.thewatcherfiles.com/vatican-ny.html
Hier lees je veel info over hoe de Jezuieten hun NWO-plannen realiseerden:
http://www.remnantofgod.org/blackpope.htm

Hierbij nog een docu van de Historychannel waar in het kort de geschiedenis van de Orde van Tempeliers naar vrijmetselarij-illuminatie-NWO en Skull&Bones wordt belicht…
Ook zie je in dit filmpje hoe Bush in de satanische Skull&Bones kelder/clubhuis tijdens een of ander ritueel met een paus en een duivel zou zijn ingewijd als lid…
Bush Skull&Bones
Het boek 'Vatican Assasins':
http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/vatican_assassins.pdf

The word Jesus is the Latin form of the Greek Iesous, which in turn is the transliteration of the Hebrew Jeshua, or Joshua, or again Jehoshua, meaning "Jehovah is salvation." Isis is the consort of Lucifer..http://www.cuttingedgeministries.net/free16.htm
'Isis' staat ook op het symbool van de satanische 'Jezuieten Orde' (die het ware brein zijn achter de 'New World Order')
Yeshua is the original Aramaic proper name for Jesus the Nazarene, who lived from about 6 B.C.E. to 27 C.E. (A.D.) The word "Jesus" is actually a mis-transliteration of a Greek mis-transliteration. The Emperor Constatine even mistook Jesus for Apollo, the son of the Greek god Zeus. In Hebrew Yeshua means Salvation while the name Jesus has no intrinsic meaning in English whatsoever….

It is most proper to call Him Yeshua. It was indeed his proper name, given to him by his parents, and only in Hebrew does this name have any meaning. In Hebrew Yeshua means both "Salvation," and the concatenated form of Yahoshua, is "Lord who is Salvation."

Yeshua is also a shortened version of the word Yehoshua
Yeshua is a Hebrew name which has been transliterated into Greek as Iesous (IhsouV: pronounced "ee-ay-SUS"). The English "Jesus" comes from the Latin transliteration of the Greek name into the Latin Iesus. Now Greek has no "y" sound, but the Latin "i" is both an "i" and a "j" (i.e., it can have a consonantal force in front of other vowels), the latter of which is properly pronounced like the English "y" (which explains the German Jesu, "YAY-su")That is why we spell Jesus as we do, taking it straight from Latin, but we pronounce the name with a soft "j" sound because that is what we do in English with the consonantal "j".

lees verder op:
http://www.thenazareneway.com/yeshua_jesus_real_name.htm