Tekenen aan de zon en maan

Maansverduistering boven Jeruzalem

Weblog Bas van Twist. Jeruzalem, 5 februari 2013
‘En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!’ (Genesis 1:14, SV)

In profetisch perspectief associëren rabbijnen zonsverduisteringen met gebeurtenissen in de wereld en maansverduisteringen met gebeurtenissen die het Joodse volk, en sinds 1948 de staat Israël, aangaan. Als een maansverduistering plaatsvindt bij volle maan – de schaduw van de aarde bedekt dan de maan –, dan krijgt de maan door het licht wat om de aarde heen komt een bloedrode kleur. In 2014 zijn twee totale (bloedrode) maansverduisteringen te zien en in 2015 opnieuw. Astronomen noemen dat een tetrad. Het is zeer uitzonderlijk als in twee achtereenvolgende jaren tweemaal een bloedrode maan te zien is.

Wat nog meer bijzonder is: alle vier de momenten vallen op een Joodse feestdag en Joodse feesten zijn de voorboden van wat komen gaat (Colossenzen 2:16-17: ‘dit alles is slechts een schaduw van wat komt’). Het betreft de eerste dag van Pesach (Exodus 12:1-18) respectievelijk de eerste dag van Sukkot (Leviticus 23:33-34).

Maansverduisteringen

(bron: NASA website)

2014
15 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
8 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

2015
4 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
28 september / 15 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

Bij beide feesten kijkt Israël uit naar de komst van de Messias, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt.

Naast de vier bloedrode manen zijn er in 2015 tevens twee zonsverduisteringen te zien. Ook deze vallen op twee bijzondere Joodse dagen, te weten op de eerste dag van het religieus Nieuwjaar (Exodus 12:2 – tellen vanaf het uur van de bevrijding) en op de eerste dag van Rosj Hasjana, het burgerlijk nieuwjaar (Leviticus 23:24 – oproep om van harte Gods wil te volbrengen):

Zonsverduisteringen

(bron: NASA website)

2015

20 maart / 1 Nisan Nieuwjaar (Total)
13 september / 1 Tisjri Rosj Hasjana (Partial)
Dus in één Joods jaar (5775) verschijnen er twee bloedrode manen en twee zonsverduisteringen!

‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.’ (Joël 3:3-4)

En dan te bedenken dat er in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw niet één keer een tetrad te zien was. Pas in twintigste eeuw was er weer een tetrad te zien. Dat was voor het eerst in 1949 en 1950 en daarna in 1967 en 1968. In alle gevallen was er een bloedrode maan te zien op een Joodse feestdag:

Maansverduisteringen (bron: NASA website)

1949
13 april / 14 Nisan Pesach Total (blood red moon)
7 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

1950
2 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
26 september / 15 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

1967
24 april / 14 Nisan Pesach Total (blood red moon)
18 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

1968
13 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
6 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

Overigens was er in 1948 op de eerste dag van Pesach (23 april) en op de eerste dag van Suk-kot (18 oktober) een gedeeltelijke maansverduistering te zien.

Rond de tijd dat die bloedrode manen aan de hemel stonden, vonden er voor het land Israël en het Joodse volk belangrijke gebeurtenissen plaats: de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948, het aannemen van “De Wet op de Terugkeer” op 5 juli 1950 en de hereniging op 7 juni 1967 van Oost- en West-Jeruzalem, dat na negentien eeuwen weer in Joodse handen kwam, net zoals Judea en Samaria.

Het Joodse jaar 5775 begint dus met een totale zonsverduistering op de eerste Nisan (20 maart 2015), die twee weken later, op 4 april 2015, wordt gevolgd door een bloedrode maan op de eerste dag van Pesach. Het burgerlijk jaar, Rosj Hasjana, opent dan met een zonsverduistering op de eerste Tisjri (13 september 2015), gevolgd door weer een bloedrode maan op de eerste dag van Sukkot (28 september 2015). Daarenboven is het jaar 5775 een Sabbatsjaar (Leviticus 25:4).

Vanaf de oprichting van de staat Israël, zijn dat dan twaalf bloedrode manen. In de Bijbel staat het getal twaalf voor volledigheid, voor eenheid van Gods volk Israël. Denk aan de twaalf stammen, de twaalf gedenkstenen, de twaalf toonbroden, de twaalf discipelen, de twaalf manden, de twaalf sterren, de twaalf poorten, de twaalf fundamenten en de twaalf vruchten.

Welke gebeurtenissen staan Israël en de volken te wachten? Voor het land en volk van Israël zullen het gebeurtenissen zijn die betrekking hebben op de spoedige komst van Messias Jeshua. Zal de Tempel worden herbouwd? Zal het Beloofde Land de omvang krijgen zoals God die heeft beloofd aan Abraham, Isaak, Jakob en zijn nageslacht? Of zullen de Joden buiten Israël massaal aliya maken?

‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.’ (Joël 2:31-32)

Voor de volken die zich tegen God en tegen Zijn oogappel Israël keren belooft het daarentegen niet veel goeds:

‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.’ (Lucas 21:25-26)

‘Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Openbaring 6:12-17)

Wij gaan een uiterst spannende en bedreigende tijd tegemoet. Steeds meer wachters zullen hun positie innemen en naar Jeruzalem afreizen!

Bas van Twist
NeverBeSilent-website